Waka Watch

Xem số liệu thống kê WakaTime trên Apple Watch của bạn

Apple App Store

Hỗ trợ Đấng Sáng Tạo

Waka Watch miễn phí, nhưng tác giả muốn bạn quyên góp cho Quỹ vị tha hiệu quả.

Waka Watch - WakaTime Stats on Apple Watch | Product Hunt